l

摩周丸  1987年2月 青森

石狩丸  1987年2月 青森

空知丸  1987年2月 青森

八甲田丸  1985年8月 青森

十和田丸  1985年8月 青森

タグボート しらかみ丸  1985年8月 函館